Accés a Dades

Conjunt de mòduls del segon curs del cicle de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma que agrupa unitats formatives dels mòduls de Programació, Bases de Dades i Accés a Dades. Totes aquests unitats comparteixen el tret comú que treballen l’accés a diversos tipus de bases de dades des del punt de vista de la programació.

El conjunt de mòduls consisteix en sis blocs corresponents a unitats formatives dels tres mòduls esmentats.

Bloc 3: Introducció a la Persistència en Bases de Dades
Bloc 5: Persistència en BD Natives XML
Bloc 6: Components d'Accés a Dades