Col·leccions de Dades i Herència

Utilització de col·leccions: vectors i taules aniuades. Herència de tipus.

Cicles: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament d’Aplicacions Web

Mòdul: Bases de Dades

Unitat Formativa 4: Bases de Dades Objecte-Relacionals

Nucli Formatiu 4: Col·leccions de Dades i Herència

Curs: 11/12

Impartida a: Institut Thos i Codina (Mataró)